Viện phương đông

3 năm trước

ĐÀI LOAN VÀ VIỆT NAM: LANGUAGE, LITERACY AND NATIONALISM (bản tiếng Anh)

Công trình này tập trung nghiên cứu các vấn đề ngôn ngữ của Đài Loan và Việt Nam, trong đó dành nhiều trang phân tích về quá trình tiếp xúc ngôn ngữ và hệ quả của nó về mặt lịch sử. Bởi vậy, đây là công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn rất cao đối với học viên, nghiên cứu sinh khi thực hiện các đề tài nghiên cứu về mối quan hệ về tiếp xúc ngôn ngữ, văn hóa cũng như các sinh viên, học viên học tiếng Việt. Về lý luận: đây là công trình gợi mở nhiều ý kiến mới về nghiên cứu "Khu vực học".

Powered by Froala Editor

Tác giả cuốn sách Wi-vun Taiffalo Chiung là giáo sư ngôn ngữ học tại Khoa Văn học Đài Loan tại Đại học Quốc gia Cheng Kung ở Đài Loan. Ông cũng là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học tại NCKU.

Nguyễn Hữu Đạt

Viện trưởng Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông


....Although ancient China had occupied Vietnam for a thousand years and consequently had great influence on the Vietnamese culture, Vietnam has created its own culture with distinct characteristics. How could Vietnam successfully retain their language and national identity? How could Vietnam have so amazingly replaced Han characters with Vietnamese Romanization? In contrast, Roman scripts such as Sinkang Manuscripts or Pe̍h-ōe-jī were the first writing systems that appeared in Taiwan. However, Han characters, which came after Roman scripts, have become the dominant orthography in current Taiwanese society. What are the factors driving different outcomes in Taiwan and Vietnam? Will Taiwan have the potential to revive Taiwanese languages or to replace Han characters with Roman scripts? Readers may find answers in this book.


 

Powered by Froala Editor